Van de 100 miljoen euro die het ministerie van IenW beschikbaar had gesteld voor de tweede tranche investeringsimpuls verkeersveiligheid, is 75 miljoen toegekend. Het restant wordt meegenomen naar komende tranches.
Van de bestede 75 miljoen euro gaat 90 procent naar gemeenten en 10 procent naar provincies en waterschappen, laat minister Mark Harbers weten. Van de 365 decentrale overheden hebben er 264 een aanvraag ingediend en een rijksbijdrage ontvangen. Dit zijn 57 aanvragen meer dan bij de eerste tranche.
 
In de eerste tranche is 165 miljoen euro gehonoreerd. Het totaal van de eerste en tweede tranche is 240 miljoen. Dat is bijna de helft van de 500 miljoen euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt om een impuls te geven aan de verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet. Dit geld wordt in verschillende tranches uitgegeven op basis van 50% cofinanciering door lagere overheden.

De aanvragen voor de tweede tranche hadden vooral betrekking op maatregelen binnen de bebouwde kom en dan het vaakst op infrastructuur die de snelheid remt. Denk aan kruispuntplateaus, drempels en het afwaarderen van een 50km/uur-weg naar 30 km/uur, veilige oversteekplaatsen, inrichting van veilige schoolzones en zebrapaden.

Wilt u ook aan de slag met het verhogen van de verkeersveiligheid? Heeft u vragen over het goed plaatsen van drempels of het optimaal beveiligen van voetgangeroversteekplaatsten? Onze specialiseten helpen u graag verder!